Maak een keuze

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf: 7 januari 2016

Preambule

Mijnvraag.nl dient als online communicatie platform waar Deelnemers verhalen, foto's en video's kunnen delen. Timhai dient enkel als technische ondersteuning en is derhalve op geen enkele wijze inhoudelijk betrokken bij de vertoonde Updates.

Artikel 1 Definities

1.1 Mijnvraag.nl: de gebruiker van deze voorwaarden en onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timhai Limited.
1.2 Deelnemer: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website van Mijnvraag.nl Update publiceert.
1.3 Updates: een door de Deelnemer geplaatste tekst, foto of video.
1.4 Website: de website van Mijnvraag.nl, te bereiken via www.Mijnvraag.nl .

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Mijnvraag.nl deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mijnvraag.nl en de Deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.3 Mijnvraag.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mijnvraag.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt Mijnvraag.nl de Deelnemer hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Aanmelding

3.1 De Deelnemer dient bij aanmelding alle (persoonlijke) gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele wijzigingen in (persoonlijke) gegevens dient de Deelnemer onmiddellijk door te geven aan Mijnvraag.nl door deze gegevens in zijn account aan te passen.
3.2 Een Deelnemer dient minimaal 12 jaar te zijn op het moment van aanmelding.

Artikel 4 Account

4.1 Mijnvraag.nl is gerechtigd om zonder van opgaaf van redenen een Deelnemer een account te weigeren of een reeds aangemaakte account verwijderen.
4.2 Iedere Deelnemer krijgt na aanmelding inloggegevens van Mijnvraag.nl, waarmee toegang tot het persoonlijke account verkregen kan worden. Het staat de Deelnemer daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.
4.3 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Mijnvraag.nl toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot de account van de Deelnemer, is Mijnvraag.nl gerechtigd het account te blokkeren of te verwijderen.
4.4 De Deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Account van de Deelnemer worden gedaan.
4.5 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Account van de Deelnemer, zonder dat dit de Deelnemer toegerekend kan worden, dient de Deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan Mijnvraag.nl te melden.
4.6 Mijnvraag.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Account door derden.
4.7 De Deelnemer vrijwaart Mijnvraag.nl van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van de Deelnemer.

Artikel 5 Gebruik Mijnvraag.nl

5.1 Nadat de Deelnemer een Account heeft aangemaakt krijgt de Deelnemer toegang tot de diensten van Mijnvraag.nl.
5.2 De Deelnemer kan kosteloos Updates plaatsen op de Website.
5.3 De Deelnemer dient alle door Mijnvraag.nl gepubliceerde richtlijnen met betrekking tot de inhoud van een Update te respecteren. Hieronder vallen zowel de richtlijnen als neergelegd in de deze voorwaarden als de richtlijnen die via de Website worden gepubliceerd. Indien de Deelnemer op enig moment in strijd handelt met de genoemde richtlijnen is Mijnvraag.nl gerechtigd de Update te verwijderen.
5.4 De Deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste Update. De door Deelnemer geplaatste Updates mogen nimmer rechten van derden schenden of op enige andere wijze een onrechtmatig karakter vertonen. Door aan derde toebehorende informatie, afbeeldingen en dergelijke in een Update te verwerken verklaart de Deelnemer dat zij over de benodigde toestemmingen beschikt van de rechthebbende. Deelnemer vrijwaart Mijnvraag.nl tegen enige vorderingen van derden die mochten ontstaan als gevolg van enige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6 Verplichtingen Deelnemer

6.1 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware- en softwareconfiguratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Mijnvraag.nl
6.2 De Deelnemer dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede eventuele richtlijnen welke Mijnvraag.nl aan de Deelnemer zal melden.
6.3 De Deelnemer dient oprecht te handelen richting Mijnvraag.nl en andere Deelnemers.
6.4 De Deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Mijnvraag.nl en andere Deelnemers.
6.5 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Mijnvraag.nl en andere Deelnemers en bezoekers. De Deelnemer dient zelf de grenzen van haar/zijn privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie.
6.6 Het is de Deelnemer niet toegestaan inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
6.7 Het is de Deelnemer niet toegestaan informatie te verspreiden of Updates te plaatsen wat krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is.
6.8 Indien de Deelnemer in strijd handelt met enige bepalingen uit deze voorwaarden of overige door Mijnvraag.nl gepubliceerde richtlijnen, heeft Mijnvraag.nl het recht het account of Update(s) van de Deelnemer onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen. Mijnvraag.nl is dan eveneens gerechtigd de door Timhai gemaakte kosten aan de Deelnemer door te belasten en voor rekening te brengen aan de Deelnemer.

Artikel 7 Beëindiging

7.1 Deelnemers kunnen hun account zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.
7.2 Het account zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Mijnvraag.nl worden verwijderd.
7.3 Mijnvraag.nl is te allen tijde gerechtigd om een Account te verwijderen indien zich dringende redenen voordoen. Mijnvraag.nl is in ieder geval gerechtigd een account te verwijderen indien een Deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Deelnemer op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Mijnvraag.nl.
7.4 Mijnvraag.nl kan een account zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de Deelnemer te informeren over de verwijdering.
7.5 Indien Mijnvraag.nl overgaat tot verwijdering van een Account laat dit het recht van Mijnvraag.nl om eventueel geleden schade te vorderen onverlet.
7.6 Indien de overeenkomst wordt beëindigd zullen de bepalingen in verhaal 7, 8 en 9 voor onbepaalde tijd van toepassing blijven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Mijnvraag.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de Deelnemer.
8.2 Mijnvraag.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Deelnemers op de Website.
8.3 Mijnvraag.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) via de Website.
8.4 Mocht Mijnvraag.nl onverhoopt aansprakelijk worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Mijnvraag.nl beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekering wordt uitgekeerd. Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Mijnvraag.nl beperkt tot € 100,- (zegge: honderd euro).
8.5 In het geval Mijnvraag.nl aansprakelijk wordt gesteld voor een aan de Deelnemer toe te rekenen gedraging of nalaten, zal de Deelnemer Mijnvraag.nl vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Mijnvraag.nl.
8.6 Mijnvraag.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Deelnemer verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Mijnvraag.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo's afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Mijnvraag.nl of diens licentiegevers.
9.2 De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van Mijnvraag.nl mogen door de Deelnemer op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Mijnvraag.nl nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
9.3 Door het plaatsen van Updates verklaart de Deelnemer dat de door hem/haar ingestuurde Updates vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van de ingezonden Update. De Deelnemer vrijwaart Mijnvraag.nl tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van verhalen of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.
9.4 Door het plaatsen van Updates op de Website aanvaardt de Deelnemer het risico dat bezoekers mogelijk kopieën van de Updates opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer. Mijnvraag.nl aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die Deelnemer mocht lijden als gevolg van een inbreuk op het aan de Deelnemer toebehorende intellectuele eigendom.
9.5 Alle rechten van intellectuele eigendommen op geplaatste Updates behoren aan de Deelnemer toe. De Deelnemer verschaft Mijnvraag.nl een licentierecht op alle intellectuele eigendommen welke berusten op een door de Deelnemer geplaatst Update. Het aan Mijnvraag.nl verstrekte licentierecht omvat het recht om een Update te vermenigvuldiging, te bewerken, te vertalen, op te slaan en te publiceren op de Website en andere diensten die gelieerd zijn aan Mijnvraag.nl.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschil

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Deelnemer en Mijnvraag.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De Deelnemer en Mijnvraag.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg de competente kantonrechter te Rotterdam bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Deelnemer en Mijnvraag.nl.